Jelatin kapsulasy

Gysga düşündiriş:

Jelatin kapsulasy(FDA DMF belgisi: 035448)
BSE mugt, TSE mugt
Ölçegleriň, reňkleriň we çap etmegiň köp görnüşinde bar.
Ölçegi: 000 # - 4 #


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dolduryş ukyby

Kapsula doldurmak mümkinçiligi tablisasy aşakdaky ýaly görkezilýär.Ölçegi # 000 iň uly kapsuladyr we doldurmak kuwwaty 1,35ml.Ölçeg # 4 iň kiçi kapsulamyz we doldurmak ukyby 0,21ml.Dürli ululykdaky kapsulalary doldurmak ukyby, kapsulanyň mazmunynyň dykyzlygyna baglydyr.Dykyzlygy has uly we poroşok has inçe bolanda, doldurma kuwwaty has uludyr.Dykyzlygy has kiçi we poroşok has uly bolanda, doldurmak kuwwaty has kiçi bolýar.

Global dünýäde iň meşhur ululyk # 0, meselem, belli agyrlyk güýji 1g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 680mg.Specificörite agyrlyk güýji 0.8g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 544mg.Doldurmak prosesinde oňat ýerine ýetirmek üçin iň oňat doldurma kuwwaty, kapsulanyň ululygyny talap edýär.
Gaty köp poroşok doldursaňyz, kapsulanyň gulplanmadyk ýagdaýyna we mazmunyň syzmagyna ýol açar.

Adatça, saglyk iýmitleriniň köpüsinde goşma tozanlar bolýar, şonuň üçin olaryň bölejikleri dürli ululykda bolýar.Şonuň üçin, doldurma kuwwaty standarty hökmünde 0.8g / cc-de belli agyrlyk güýjüni saýlamak has ygtybarlydyr.

Gelatin capsule (1)

Aýratynlyk

Iki bölek kapsulalar ilkibaşda 1847-nji ýylda Jeýms Murdok tarapyndan patentleneninden bäri ýasaldy. Jelatin (şeýle hem Gelatin diýlip hem atlandyrylýar) haýwanlaryň belogy bolup, derman we iýmit sarp edişinde köplenç Howpsuz (GRAS) diýlip ykrar edilýär. halkara gözegçilik edaralary.
Boş jelatin kapsulalarymyz GMO mugt we doly tebigy çeşmelerden alynýar.Jelatin kapsulalary adatça suw bilen birlikde sygyr etinden ýa-da doňuz etinden we çydamlylygy üpjün etmek üçin gliserin ýaly plastifikasiýa serişdesinden alynýar.Jelatin adam sarp etmegi we ösüşi üçin möhüm elementdir.

Çig mal

Jelatiniň esasy düzümi aminokislotalardan emele gelýän belokdyr.Biz diňe dünýä derejesindäki öndürijilerden “Bovine Spongiform Ensefalopatiýa” (BSE) we Haýwan Spongiform Ensefalopatiýasy (TSE) -den erkin önüm öndürýäris.Çig malyň gelip çykyşy “Umuman howpsuz diýlip ykrar edilýär” (GRAS) hökmünde tassyklanýar.Şonuň üçin YQ jelatin kapsulalarynyň hili ygtybarly we ygtybarly.

Spesifikasiýa

Gelatin capsule (3)

Üstünlik

1.BSE Mugt, TSE Mugt, Allergen Mugt, Konserwatiw Mugt, - GMO däl
2.Orsyz we tagamsyz.Alluwutmak aňsat
3. NSF c-GMP / BRCGS görkezmelerine laýyklykda öndürildi
4. highokary tizlikli we ýarym awtomat kapsula doldurma enjamynda ajaýyp doldurma öndürijiligi
5.YQ jelatin kapsulasynyň derman we iýmit önümçiligi pudagy üçin köp sanly amaly bar.

Gelatin capsule (2)

Şahadatnama

* NSF c-GMP, BRCGS, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, HALAL, DMF hasaba alyş


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns01
    • sns05
    • sns04