Ösümlik kapsulasynyň ösüş tizligi

1990-njy ýyllarda Pfizer dünýäde ilkinji jelatin däl kapsulanyň gabygy önümini döretmekde we sanawlaşdyrmakda öňdäki orunlary eýeledi, esasy çig mal ösümliklerden sellýuloza esteri "gidroksipropil metil sellýuloza".Kapsulanyň bu täze görnüşinde haýwanlaryň düzüminiň ýokdugy sebäpli, pudak tarapyndan "ösümlik kapsulasy" hökmünde wasp edilýär.Häzirki wagtda halkara kapsulalar bazaryndaky ösümlik kapsulalarynyň satuw mukdary ýokary bolmasa-da, bazaryň giň meýdany bilen ösüş depgini gaty güýçli.
  
"Lukmançylyk ylmynyň we tehnologiýasynyň we şuňa meňzeş ylymlaryň ösmegi bilen, derman öndürijileriniň derman önümlerini öndürmekdäki ähmiýeti kem-kemden ykrar edildi we dermanhananyň ýagdaýy ýokarlanýar."Hytaýyň lukmançylyk ylymlary akademiýasynyň dosenti Ouyang Jingfeng, derman öndürijileriniň diňe täze doza görnüşleriniň we dermanlaryň täze taýýarlanyşynyň hilini ep-esli derejede kesgitlemän, eýsem emele gelmäge, durnuklaşdyrmaga, erginleşmäge hem kömek edýändigini aýtdy. , erginleşmegi ýokarlandyrmak, goýbermegi uzaltmak, dowamly goýbermek, gözegçilikde goýbermek, ugrukdyrmak, wagt, ýerleşiş, çalt hereket edýän, täsirli we uzak wagtlap hereket etmek we belli bir derejede ajaýyp täze alyjynyň ösmegi uly synpyň ösmegine sebäp bolup biler dozanyň görnüşleri, köp sanly täze dermanlaryň we taýýarlyklaryň hilini ýokarlandyrmak, onuň ähmiýeti täze dermanyň ösüşinden has ýokarydyr.Krem tabletkalary, planşetler, sanjymlar we kapsulalar ýaly derman dozalarynda kapsulalar, bio-elýeterliligi, dermanlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, dermanlaryň wagtlaýyn ýerleşdirilmegi we goýberilmegi sebäpli agyz gaty taýýarlyklaryň esasy doza görnüşlerine öwrüldi.

Häzirki wagtda kapsulalary öndürmek üçin esasy çig mal jelatin, jelatin haýwan süňkleriniň we derileriniň gidrolizi bilen öndürilýär we biokompatisiýa we fiziki we himiki aýratynlyklary bolan üç taraplaýyn spiral gurluşy bilen biologiki makromolekuladyr.Şeýle-de bolsa, jelatin kapsulalarynyň ulanylyşynda käbir çäklendirmeler bar we haýwan däl gelip çykyşy bolan kapsulanyň gabyklary üçin täze materiallaryň işlenip düzülmegi, derman öndürijileriniň soňky gözleglerinde gyzgyn nokada öwrüldi.Hytaý farmasewtika uniwersitetiniň professory Wu Zhenghong, 1990-njy ýyllarda britaniýa, Fransiýa we Gollandiýa ýaly Europeanewropa ýurtlarynda (däli sygyr keseli bilen däli sygyrlary tapýan Japanaponiýa bilen birlikde) däli sygyr keseli sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy. , Günbatar ýurtlarynyň ilaty sygyr etine we mal bilen baglanyşykly önümlere gaty ynamsyzdy (jelatin hem şolardan biridir).Mundan başga-da buddistler we wegetarianlar haýwan çig mallaryndan ýasalan jelatin kapsulalaryna-da garşy durýarlar.Şuny göz öňünde tutup, käbir daşary ýurt kapsula kompaniýalary jelatin däl we beýleki haýwan çeşmeleriniň kapsulasynyň gabyklary üçin täze materiallary öwrenip başladylar we adaty jelatin kapsulalarynyň agdyklyk etmegi peselip başlady.

Jelatin däl kapsulalary taýýarlamak üçin täze materiallary tapmak, derman öndürijileriniň häzirki ösüş ugry.Ouýang Jingfeng ösümlik kapsulalarynyň çig malynyň häzirki wagtda gidroksipropil metilseluloza, üýtgedilen krahmal we käbir gidrofil polimer iýmit ýelimleri, jelatin, karrageenan, ksantan sakgyjy we ş.m.Gidroksipropil metil sellýuloza kapsulalary, jelatin kapsulalarynyň meňzeş erginine, dargamagyna we bio-elýeterliligine eýe, şol bir wagtyň özünde jelatin kapsulalarynyň ýoklugy, ýöne häzirki ulanylyşy henizem gaty giň däl, esasanam önümiň bahasy, jelatin bilen deňeşdirilende, gidroksipropil metil sellýuloza kapsulasynyň çig malynyň bahasy, jeliň haýal tizligine goşmaça, uzak önümçilik sikline sebäp bolýar.

Dünýä derman bazarynda ösümlik kapsulalary iň çalt ösýän önümleriň biridir.Wu Zhenghong, jelatin kapsulalary bilen deňeşdirilende ösümlik kapsulalarynyň aşakdaky aç-açan artykmaçlyklarynyň bardygyny aýtdy: Birinjiden, biri-birine bagly reaksiýa ýok.Ösümlik kapsulalarynyň berk inertligi bar we aldegid toparlary ýa-da beýleki birleşmeler bilen baglanyşyk aňsat däl.Ikinjisi, suwa duýgur dermanlar üçin amatlydyr.Ösümlik kapsulalarynyň çyglylygy, adatça, 5% bilen 8% arasynda gözegçilik edilýär we mazmuny bilen himiki taýdan reaksiýa bermek aňsat däl, suwuň aşaky mukdary çyglylyga sezewar bolan gigroskopiki mazmunyň durnuklylygyny üpjün edýär.Üçünjisi, esasy derman serişdeleri bilen gowy utgaşyk.Ösümlik kapsulalary laktoza, dekstrin, krahmal, mikrokristally sellýuloza, magniý stearat we beýleki köp ulanylýan derman serişdeleri bilen gowy sazlaşyklydyr.Dördünjisi, has rahat doldurma gurşawyna eýe bolmakdyr.Ösümlik kapsulalary, iş gurşawyna bildirilýän talaplar bolsun ýa-da ulanyş çykdajylaryny azaldyp bilýän enjamda geçiş derejesi bolsun, doldurylan mazmunyň iş gurşawy üçin birneme gowşak talaplara eýedir.
 
 
"Dünýäde ösümlik kapsulalary entek çagalyk döwründe, diňe az sanly kärhana ösümlik derman kapsulalaryny öndürip biler we önümçilik proseslerinde we beýleki ugurlarda gözlegleri has-da güýçlendirmek, şol bir wagtyň özünde bazary ösdürmek tagallalaryny artdyrmak zerurdyr."Ouyang Jingfeng, häzirki wagtda Hytaýda jelatin kapsulalarynyň önümçiliginiň dünýäde birinji orna çykandygyny, ösümlik kapsulasynyň önümleriniň bazardaky paýynyň henizem pesdigini aýtdy.Mundan başga-da, kapsulalary öndürmek prosesi ýüz ýyldan gowrak wagt bäri üýtgemedi we enjamlaryň yzygiderli kämilleşdirilmegi jelatiniň önümçilik prosesine, zawod taýýarlamak üçin jelatin kapsulalaryny taýýarlamak üçin prosesi we enjamlary nädip ulanmalydygyna görä düzülendir. kapsulalar ýelimlilik, reologiki aýratynlyklar we materiallaryň viskoelastikligi ýaly proses elementlerini anyk öwrenmegi öz içine alýan gözleg merkezine öwrüldi.
  

Ösümlik kapsulalarynyň adaty jelatin içi boş kapsulalarynyň agdyklyk etmegini çalşyp bolmajakdygyna garamazdan, ösümlik kapsulalary Hytaýyň adaty Hytaý lukmançylyk taýýarlyklarynda, biologiki taýýarlyklarynda we işleýän iýmitlerinde bäsdeşlik artykmaçlyklaryna eýedir.Pekin Tehnologiýa Institutynyň Materiallar Ylym we In Engineeringenerçilik Mekdebiniň uly inereneri Zhang Youde, adamlaryň ösümlik kapsulalaryna çuňňur düşünmegi we halkyň neşe düşünjesiniň üýtgemegi bilen ösümlik kapsulalaryna bazaryň isleginiň çalt ösjekdigine ynanýar.


Iş wagty: 11-2022-nji maý
  • sns01
  • sns05
  • sns04