Ösümlik çukur kapsulalarynyň artykmaçlygy we bazar geljegi

Geçen ýylyň aprel aýynda bolup geçen "zäher kapsulasy" wakasy, ähli kapsulanyň taýýarlanylýan dermanlary (iýmitleri), howpsyzlyk howplaryny nädip ýok etmelidigi we kapsulanyň dermanlarynyň (iýmitleriniň) howpsuzlygyny üpjün etmek barada howsala döretdi. göz öňünde tutulmalydyr.Birnäçe gün ozal Döwlet azyk we neşe serişdelerini dolandyryş müdirliginiň Neşe serişdelerini hasaba alyş müdirliginiň müdiriniň öňki orunbasary we Hytaýyň derman gaplaýyş birleşiginiň wise-prezidenti, professor Feng Guoping haýwan jelatin kapsulalarynyň emeli goşulmagy ýa-da emeli hapalanma sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy. agyr metallar standartdan ýokary, bejermek kyn we ösümlik kapsulalarynyň emeli hapalanmagynyň usuly az bolup biler, şonuň üçin haýwan kapsulalaryny ösümlik kapsulalary bilen çalyşmak kapsulanyň hapalanmagynyň kesel keselini çözmegiň esasy usulydyr, ýöne hakykat şundan ybarat ösümlik kapsulalarynyň bahasy birneme ýokary.

Bütin dünýäde haýwanlardan gelip çykýan ýokanç keselleriň ýaýramagy bilen halkara jemgyýetçiligi haýwan önümleriniň howpsuzlygy barada has köp alada edýär.Ösümlik kapsulalarynyň ulanylyşy, howpsuzlygy, durnuklylygy we daşky gurşawy goramak taýdan haýwan jelatin kapsulalaryndan ajaýyp artykmaçlyklary bar.

Birnäçe ýyl ozal ösen çukur kapsulalary ösen ýurtlarda derman we saglygy goraýyş önümlerinde ösümlik kapsulalaryny has ýokary we has ýokary derejede ulanyp peýda boldy.Amerikanyň Birleşen Ştatlary, ösümlik kapsulalarynyň bazardaky paýynyň birnäçe ýylyň içinde 80% -den gowrak bolmagyny talap edýär.Jiangsu Chenxing Marine Biotechnology Co., Ltd. tarapyndan öndürilen ösümlik kapsulalary, ähli tarapdan haýwan jelatin kapsulalaryndan has ýokary we ömre garşy we çişmä garşy dermanlar üçin has amatly milli ýokary tehnologiýaly önümleriň kesgitlemesini geçdi, adaty hytaý lukmançylygy we ýokary derejeli saglygy goraýyş önümleri.Şonuň üçin ösümlik kapsulalary haýwan jelatin kapsulalarynyň gutulgysyz ornudyr.

Aşakdaky nokatlarda ösümlik içi boş kapsulalarynyň haýwan jelatin çukur kapsulalaryndan artykmaçlygy barada gysgaça gürleşeris.
 
1. Ösümlik çukur kapsulasy daşky gurşawy hapalamaýan pudakdyr
Hemmämiziň bilşimiz ýaly haýwan jelatini öndürmek we çykarmak haýwanlaryň derisini we süňküni himiki reaksiýalar arkaly çig mal hökmünde fermentlemek arkaly amala aşyrylýar we bu işde köp sanly himiki komponentler goşulýar.Jelatin zawodyna baran her bir adam, çig zawodyň ajaýyp ys çykarýandygyny we howanyň we suw gurşawynyň çynlakaý hapalanmagyna sebäp bolup, köp suw çeşmelerini ulanjakdygyny bilýär.Günbatar ösen ýurtlarda, milli düzgünler sebäpli, jelatin öndürijileriniň köpüsi öz gurşawyna hapalanmagy azaltmak üçin zawodlaryny üçünji dünýä ýurtlaryna göçürýärler.

Ösümlik sakgyjyny çykarmagyň köpüsi, çüýrän ys bermeýän deňiz we ýerüsti ösümliklerden alynýan fiziki çykarmak usulyny ulanmak, şeýle hem ulanylýan suwuň mukdaryny ep-esli azaltmak we daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmakdyr.

Kapsulanyň önümçilik prosesinde zyýanly maddalar goşulmaýar we daşky gurşawyň hapalanmagy ýok.Jelatiniň galyndylaryny gaýtadan ulanmak derejesi pes we galyndylar zyňylanda köp hapalanma çeşmeleri emele gelýär.Şonuň üçin zawod kapsulasy öndürýän kärhanalarymyza "nol zyňyndy" kärhanalary diýip bileris.

2. Ösümlik çukur kapsulalary üçin çig malyň durnuklylygy
Jelatin öndürmek üçin çig mal doňuz, mal, goýun we ş.m. ýaly dürli haýwan läşlerinden we däli sygyr keseli, guş gribi, gök gulak keseli, aýak-agyz keseli we ş.m. soňky ýyllarda haýwanlardan alnan.Dermanyň yzarlanylmagy zerur bolanda, kapsulanyň çig maly göz öňünde tutulanda köplenç yzarlamak kyn.Ösümlik ýelimi ýokardaky meseleleri has gowy çözüp biljek tebigy ösümliklerden gelýär.
ABŞ FDA soňky ýyllarda ABŞ bazaryndaky ösümlik içi boş kapsulalaryň bazardaky paýynyň 80% -e ýetjekdigine umyt edip, ozal görkezme berdi we munuň esasy sebäplerinden biri hem ýokardaky mesele.

Indi köp derman öndürýän kompaniýalar çykdajy problemalary sebäpli içi boş kapsulalar bilen üpjün edýän kärhanalary ençeme gezek gynandyrýarlar we içi boş kapsulalar diňe kyn ýaşaýyş şertlerinde aýak basmak üçin arzan jelatini ulanyp bilerler.Hytaý Gelatin Assosiasiýasynyň gözlegine görä, adaty derman jelatiniň häzirki bazar bahasy takmynan 50,000 ýuana / tonna, gök alýum deri ýeliminiň bahasy bary-ýogy 15,000 ýuana - 20,000 ýuana / tonna.Şonuň üçin käbir hilegär öndürijiler gök alýum deri ýelimini (köne deri eşiklerinden we aýakgaplaryndan gaýtadan işlenen jelatin) ulanmaga gyzyklanma döredýärler, bu diňe senagatda iýilýän, dermanlyk jelatin ýa-da doply hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle wagşy halkanyň netijesi, adaty adamlaryň saglygyny kepillendirmek kyn.

3. Ösümlik çukur kapsulalarynyň gelme reaksiýasy ýok
Ösümlik çukur kapsulalarynyň güýçli inertsiýasy bar we aldegid saklaýan dermanlar bilen baglanyşyk aňsat däl.Jelatin kapsulalarynyň esasy düzümi, aminokislotalar we aldegid esasly dermanlar bilen baglanyşmagy aňsat bolan kollagen bolup, kapsulanyň bölünmeginiň uzalmagy we dargamagynyň azalmagy ýaly oňaýsyz täsirlere sebäp bolýar.

4. Ösümlik çukur kapsulalarynyň suwunyň azlygy
Jelatin çukur kapsulalarynyň çyglylygy 12.5-17.5% arasynda.Suwy köp bolan jelatin kapsulalary mazmunyň çyglylygyny aňsatlyk bilen siňdirýär ýa-da mazmuny bilen siňýär, kapsulalary ýumşak ýa-da döwýär, dermanyň özüne täsir edýär.

Ösümlik çukur kapsulasynyň suw düzümi 5 - 8% arasynda dolandyrylýar, mazmuny bilen reaksiýa bermek aňsat däl we dürli häsiýetleriň mazmuny üçin berklik ýaly gowy fiziki häsiýetleri saklap bilýär.
 
5. Ösümlik çukur kapsulalaryny saklamak aňsat, kärhanalaryň ammar bahasyny peseldýär
Jelatin çukur kapsulalary saklamak şertleri üçin has berk talaplara eýedir we birneme hemişelik temperaturada saklanmaly we daşalmaly.Temperatureokary temperaturada ýa-da ýokary çyglylykda ýumşamak we deformasiýa etmek aňsat, pes temperatura ýa-da çyglylyk pes bolanda gysmak we gatylamak aňsat.
 
Ösümlik çukur kapsulalarynda has rahat şertler bar.10-40 ° C temperaturanyň arasynda çyglylyk 35 - 65% arasynda, ýumşadyjy deformasiýa ýa-da gatylaşma we çişlik ýok.Geçirilen synaglar, 35% çyglylyk şertinde ösümlik kapsulalarynyň çişlik derejesiniň ≤2%, 80 ° C-de bolsa kapsulanyň ≤1% üýtgändigini subut etdi.
Storageitirilen ammar talaplary kärhanalaryň ammar bahasyny peseldip biler.
 
6. Ösümlik çukur kapsulalary daşarky howa bilen aragatnaşygy izolirläp biler
Jelatin çukur kapsulalarynyň esasy düzüm bölegi kollagen bolup, çig malyň tebigaty dem alyş ukybynyň güýçlidigini kesgitleýär we mazmuny howadaky çyglylyk we mikroorganizmler ýaly ýaramaz täsirlere sezewar edýär.
Ösümlik içi boş kapsulalaryň çig mal tebigaty, mazmuny howadan netijeli izolirläp we howa bilen ýaramaz täsirlerden gaça durup biljekdigini kesgitleýär.
 
7. Ösümlik çukur kapsulalarynyň durnuklylygy
Jelatin içi boş kapsulalaryň ulanylyş möhleti, adatça, 18 aý töweregi, kapsulalaryň saklanyş möhleti has gysga, bu köplenç dermanyň saklanyş möhletine gönüden-göni täsir edýär.
Ösümlik çukur kapsulalarynyň hereket ediş möhleti, adatça, 36 aý bolup, önümiň gutarýan senesini ep-esli ýokarlandyrýar.

8. Ösümlik çukur kapsulalarynda konserwantlar ýaly galyndy ýok
Mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni almak üçin önümçilikdäki jelatin çukur kapsulalary, metil parahidroksibenzoat ýaly konserwantlary goşar, eger goşulmagyň mukdary belli bir çäkden geçse, netijede arseniki mazmuna täsir edip biler.Şol bir wagtyň özünde, jelatin çukur kapsulalary önümçilik gutarandan soň sterilizasiýa edilmelidir we häzirki wagtda jelatin kapsulalarynyň hemmesi diýen ýaly etilen oksidi bilen sterilizasiýa ediler we etilen oksidi sterilizasiýa edilenden soň kapsulalarda hloroetanol galyndylary bolar we hloroetan galyndylary daşary ýurtlarda gadagan.

9. Ösümlik çukur kapsulalarynda pes agyr metallar bar
Milli ülňülere laýyklykda haýwan jelatin çukur kapsulalarynyň agyr metallary 50ppm-den geçip bilmez, iň ökde jelatin kapsulalarynyň agyr metallary 40 - 50ppm.Mundan başga-da, agyr metallaryň köp kwalifikasiýa önümleri standartdan has ýokary.Hususan-da, soňky ýyllarda ýüze çykan "zäher kapsulasy" hadysasy agyr metal "hromyň" aşa köp bolmagy sebäpli ýüze çykýar.

10. Ösümlik çukur kapsulalary bakteriýalaryň ösmegine päsgel berip biler
Haýwan jelatin çukur kapsulalarynyň esasy çig mallary, bakteriýalaryň köpelmegine goşant goşýan bakteriýa medeniýeti hökmünde giňden tanalýan kollagen.Dogry işlenmese, bakteriýalaryň sany standartdan ýokary bolar we köp mukdarda köpeler.
 
Ösümlik çukur kapsulalarynyň esasy çig maly ösümlik süýümidir, ol diňe bir bakteriýalary köpeltmän, bakteriýalaryň ösmegini hem saklaýar.Synag, ösümlik çukur kapsulasynyň adaty gurşawda uzak wagtlap ýerleşdirilendigini we milli standart çäginde mikroorganizmleriň sanyny saklap biljekdigini subut edýär.

11. Ösümlik içi boş kapsulalar has amatly doldurgyç gurşawyna eýe bolup, önümçilik çykdajylaryny azaldýar
Haýwan jelatin içi boş kapsulalar, awtomatiki doldurma enjamynda mazmuny dolduranda daşky gurşawyň temperaturasyna we çyglylygyna ýokary talaplara eýedir.Temperatura we çyglylyk gaty ýokary, kapsulalar ýumşak we deformasiýa;Temperatura we çyglylyk gaty pes, kapsulalar gaty we gysylýar;Bu, kapsulanyň awtoulagda geçiş tizligine ep-esli derejede täsir eder.Şonuň üçin iş gurşawy takmynan 20-24 ° C, çyglylygy 45-55% derejesinde saklamaly.
Ösümlik çukur kapsulalary, doldurylan mazmunyň iş gurşawyna has amatly şertleri döredýär, 15-30 ° C aralygynda çyglylyk we çyglylyk 35 - 65% arasynda bolup, maşynyň geçiş tizligini saklap biler.
Iş gurşawynyň talaplary bolsun ýa-da maşynyň geçiş tizligi bolsun, ulanyş bahasy arzanladylyp bilner.
 
12. Ösümlik çukur kapsulalary dürli etnik toparlaryň sarp edijileri üçin amatlydyr
Haýwan jelatin çukur kapsulalary esasan musulmanlar, köşerler we wegetarianlar tarapyndan garşy durýan haýwan derisinden ýasalýar.
Ösümlik çukur kapsulalary, islendik etnik topara laýyk gelýän esasy çig mal hökmünde arassa tebigy ösümlik süýümlerinden ýasalýar.

13. Ösümlik içi boş kapsulanyň önümleri ýokary baha goşýar
Ösümlik çukur kapsulalarynyň bazar bahasy birneme ýokary bolsa-da, haýwan jelatin çukur kapsulalaryndan has ajaýyp artykmaçlyklary bar.Gradeokary derejeli dermanlar we saglygy goraýyş önümleri kabul edilýär, önümiň derejesini ep-esli ýokarlandyrýar, sarp edijileriň saglygyna kömek edýär, esasanam çişmä garşy dermanlar, adaty hytaý lukmançylygy we ýokary derejeli saglygy goraýyş önümleri we beýleki önümler, şonuň üçin önümiň ýokary baha we bäsdeşlige ukyplylygyna eýe.

Derman ýa-da saglygy goraýyş önümi bolsun, kapsulalar esasy doza görnüşidir.Emma 10,000-den gowrak ýurtda hasaba alnan saglyk önümleriniň 50% -i kapsulanyň görnüşidir.Hytaý ýylda 200 milliarddan gowrak kapsula öndürýär, bularyň hemmesi şu wagta çenli jelatin kapsulalarydyr.

Soňky ýyllarda "zäher kapsulasy" wakasy adaty jelatin kapsulalarynyň köp meselelerini ýüze çykardy we kapsula pudagynda köp sagdyn däl adamlary paş etdi.Ösümlik çukur kapsulasy ýokardaky meseleleri çözüp biljek möhüm netije.Ösümlik çukur kapsulasy köp önümçilik ussahanasy, köp önümçilik prosesiniň ýokary talaplary, ulanylýan çig mal çeşmesi bilen bir ösümlik süýümi bolup, pes girdejiniň, arzan bahaly, pes tehnologiýaly kiçi kärhanalaryň birleşmeginiň öňüni alyp biler, şeýle hem pesligiň öňüni alyp biler. - bahasy, hünärsiz, zyýanly jelatin kapsulanyň esasy materialyna öwrülýär.

2000-nji ýylyň başynda ABŞ ösümlik kapsulasyny oýlap tapdy we satuw bahasy 1000 ýuandan gowrak, 500 ýuandan gowrak boldy.ABŞ we Europeewropa ýaly ösen ýurtlaryň bazarynda, esasanam soňky ýyllarda ösümlik kapsulalarynyň bazardaky paýy ýylda 30% ösüp, takmynan 50% -e çenli ýokarlandy.Ösüş depgini gaty aladalandyryjy we ösen ýurtlarda ösümlik kapsulalarynyň ulanylmagy tendensiýa öwrüldi.

Aboveokardakylar bilen bilelikde ösümlik çukur kapsulalarynyň haýwan jelatin çukur kapsulalary bilen deňeşdirilende has köp we çalşyp bolmajak artykmaçlyklary bar.Ösümlik kapsulalarynyň emeli hapalanmak ähtimallygy az, şonuň üçin haýwan kapsulalaryny ösümlik kapsulalary bilen çalyşmak, kapsulanyň hapalanmagynyň dowamly keselini çözmegiň esasy usulydyr.Daşary ýurt ösen ýurtlarda barha gymmatlanýar we kem-kemden derman senagatynda, saglygy goraýyş önümçiliginde we azyk senagatynda dürli önümlerde ulanylýar.Ösümlik çukur kapsulalarynyň jelatin kapsulalaryny doly çalşyp bilmeýändigine garamazdan, haýwanlaryň jelatin çukur kapsulalary üçin möhüm çalyşma önümi bolmalydygyny görmek bolýar.


Iş wagty: 11-2022-nji maý
  • sns01
  • sns05
  • sns04