Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Ⅰ.Hyzmat

1. Müşderi hyzmaty:
Sitata
Pls feel free to leave message on our homepage, or contact us directly at shichang@chinacapsule.com. Quotation is provided within 12 hours.
Nusga almak hyzmaty
Reňk saýlamak we synag synag synaglary üçin nusgalar bar.
Custörite hyzmat
Iň az sargyt mukdary talaplary bilen ýörite reňkler elýeterli bolar.
Näsazlyklary düzeltmek
Müşderilere iň gowy doldurma derejesine ýetmek üçin hünär maslahaty berler.
50 ýyldan gowrak tejribe, müşderilerimiz üçin islendik doldurma meselesini çözmäge mümkinçilik berýär.

2. Çap etmek hyzmaty
Häzirki düzgünler, dermanlyk agyz dozalary görnüşleri üçin önümi kesgitlemegi talap edýär.Saglyk iýmitlenişinde önümiň tapawudyna isleg artýar.
Kapsula çap etmek hyzmatymyz, FDA tarapyndan tassyklanan syýa ulanyp, Axial we Rotational Printing üçin elýeterlidir.Syýa reňkleriniň saýlamalaryna gara, ak, gyzyl, gök, ýaşyl we çal degişlidir.

Ⅱ.Saklamak ýagdaýy

1. Esasy saklanyş ýagdaýy
Kapsula, mazmunyny gorap biljek derman we saglyk iýmitleri üçin gap materiallarydyr.Boş kapsulalar hilini üpjün etmek üçin prosesi doldurmazdan ozal gowy temperaturada we çyglylyk şertlerinde dogry saklanmalydyr.
Saklamak ýagdaýy
Temperatura: 15 ~ 25 ℃
Otnositel çyglylyk: 35 ~ 65%

2. Saklamak teklibi
Göni gün şöhlesinden gaça durmaly.
Suwdan ýa-da ýokary çyglylykdan daşda duruň;salkyn we gurak ýerde saklaň.
Galan kapsulalar hiliň mundan beýläk üýtgemezligi üçin alýumin folga haltasynyň içinde berk möhürlenmeli.

3.Self ömri
Maslahat berilýän ammar şertlerinde, kapsulalarymyz öndürilen senesinden 5 ýyllap hilini saklar.

Ⅲ.Eltip bermek

Kapsulanyň hili barada alada etmek üçin, adatça deňiz bilen iberenimizde, elmydama bir konteýnerde bolýar, sebäbi daşaýyş wagtynda hiliň täsir etmezligini üpjün etmek üçin kapsulalary +20 sentigrad sowuk ammarda (konteýner) doly gapda saklap bolýar. Şol konteýnerdäki beýleki ýükler sebäpli LCL (CFS) deňiz ýükleri bilen ibermek gaty töwekgelçilikli, öňki tejribelerimize görä kapsula önümlerine täsir edip biler.Şeýlelik bilen, sargyt mukdary bir doly konteýnerden az bolsa, daşaýyş wagtynda has gowy ammar şertini üpjün edip biljek howa arkaly ibermek maslahat berilýär.

1. Gaplamak usuly
Kapsulalar çyglylyga we ýylylygy izolýasiýa edýän alýumin folga haltasyna gaplanýar we soňra berk we izolýasiýa edilen kartonda ýerleşdirilýär.
Kartonyň ölçegi: 59x39x72 (sm)
Boş karton: 3 kg

2. adingüklemek usuly:
20 'Sowadyjy gap;40 'Sowadyjy gap;LCL;Demir ýol gatnawy;Howa gatnawy;Çalt eltip bermek.

3. ippingük daşaýan sebit
Halkara eltip bermek mümkin!
Dünýäniň islendik ýerine iberip boljak halkara boş kapsulalary ibermegi hödürleýäris.
Iň pes sargyt talaplary ulanylyp bilner.
Please contact: shichang@chinacapsule.com for further information.


  • sns01
  • sns05
  • sns04