Gelain Halal Kapsula Süňk Boş Gelatin Gaty Kapsula Halal we Koşer

Gysga düşündiriş:

Jelatin Halal kapsulasy(FDA DMF belgisi: 035448)
BSE mugt, TSE mugt
Ölçegleriň, reňkleriň we çap etmegiň köp görnüşinde bar.
Ölçegi: 000 # - 4 #


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dolduryş ukyby

Kapsula doldurmak mümkinçiligi tablisasy aşakdaky ýaly görkezilýär.Ölçegi # 000 iň uly kapsuladyr we doldurmak kuwwaty 1,35ml.Ölçeg # 4 iň kiçi kapsulamyz we doldurmak ukyby 0,21ml.Dürli ululykdaky kapsulalary doldurmak ukyby, kapsulanyň mazmunynyň dykyzlygyna baglydyr.Dykyzlygy has uly we poroşok has inçe bolanda, doldurma kuwwaty has uludyr.Dykyzlygy has kiçi we poroşok has uly bolanda, doldurmak kuwwaty has kiçi bolýar.

Global dünýäde iň meşhur ululyk # 0, meselem, belli agyrlyk güýji 1g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 680mg.Specificörite agyrlyk güýji 0.8g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 544mg.Doldurmak prosesinde oňat ýerine ýetirmek üçin iň oňat doldurma kuwwaty, kapsulanyň ululygyny talap edýär.
Gaty köp poroşok doldursaňyz, kapsulanyň gulplanmadyk ýagdaýyna we mazmunyň syzmagyna ýol açar.Adatça, saglyk iýmitleriniň köpüsinde goşma tozanlar bolýar, şonuň üçin olaryň bölejikleri dürli ululykda bolýar.Şonuň üçin, doldurma kuwwaty standarty hökmünde 0.8g / cc-de belli agyrlyk güýjüni saýlamak has ygtybarlydyr.

Gelatin capsule (1)

Çig mal

Jelatiniň esasy düzümi aminokislotalardan emele gelýän belokdyr.YQ Halal kapsulasy arassa suwly süňk jelatininden ýasalýar.Biz diňe dünýä derejesindäki öndürijilerden “Bovine Spongiform Ensefalopatiýa” (BSE) we Haýwan Spongiform Ensefalopatiýasy (TSE) -den erkin önüm öndürýäris.Çig malyň gelip çykyşy “Umuman howpsuz diýlip ykrar edilýär” (GRAS) hökmünde tassyklanýar.

Spesifikasiýa

Gelatin capsule (3)

Üstünlik

1. Arassa suwly süňk jelatininden ýasalan, Halal kepillendirilen.
2.BSE Mugt, TSE Mugt, Allergen Mugt, Konserwatiw Mugt, - GMO däl
3. NSF c-GMP / BRCGS görkezmelerine laýyklykda öndürildi4.
4. highokary tizlikli we ýarym awtomat kapsula doldurma enjamynda ajaýyp doldurma öndürijiligi
5.YQ Musulman ýurtlarynyň islegi ýaly aýratyn talaplara laýyk gelýän halal jelatin kapsulasy.

Gelatin capsule (2)

Şahadatnama

* NSF c-GMP, BRCGS, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, HALAL, DMF hasaba alyş


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns01
    • sns05
    • sns04