Habarlar

 • Ösümlik çukur kapsulalarynyň artykmaçlygy we bazar geljegi

  Geçen ýylyň aprel aýynda bolup geçen "zäher kapsulasy" wakasy, ähli kapsulanyň taýýarlanylýan dermanlary (iýmitleri), howpsyzlyk howplaryny nädip ýok etmelidigi we kapsulanyň dermanlarynyň (iýmitleriniň) howpsuzlygyny üpjün etmek barada howsala döretdi. hasapla ...
  Koprak oka
 • Ösümlik kapsulasynyň ösüş tizligi

  1990-njy ýyllarda Pfizer dünýäde ilkinji jelatin däl kapsulanyň gabygy önümini döretmekde we sanawlaşdyrmakda öňdäki orunlary eýeledi, esasy çig mal ösümliklerden sellýuloza esteri "gidroksipropil metil sellýuloza".Sebäbi bu täze kapsulada hiç hili ani ýok ...
  Koprak oka
 • Ösümlik kapsulalaryny we içi boş kapsulalary deňeşdirmek

  1. Gidroksipropil metilseluloza derman serişdesi hökmünde ulanylýar we planşet baglaýjy we öýjükli örtük serişdesi hökmünde giňden ulanylýar.Köp dermanlar bilen kabul edilýär we howpsuz we ygtybarly.2. Gidroksipropil metilseluloza himiki taýdan durnukly, himiki taýdan reaksiýa bermeýär ...
  Koprak oka
 • Ösümlik kapsulalarynyň we jelatin kapsulalarynyň tapawudy we artykmaçlyklary

  Gaty kapsulalar dürli çig mallara görä jelatin kapsulalaryna we ösümlik kapsulalaryna bölünýär.Jelatin kapsulalary häzirki wagtda dünýäde iň meşhur iki bölümli kapsulalardyr.Esasy düzümi ýokary hilli derman jelatinidir.Gök önüm kapsuly ...
  Koprak oka
 • Haýsy ululykdaky boş kapsulalar size laýyk?

  Iýmit goşundylary üçin ulanylýan iň köp ýaýran kapsula 00 kapsuladyr.Şeýle-de bolsa, jemi 10 standartlaşdyrylan ululyk bar.Iň köp ýaýran 8 ululygy saklaýarys, ýöne # 00E we # 0 görnüşleriniň "giňeldilen" görnüşleri bolan # 00E we # 0E standartlary ýaly ätiýaçlandyrmaýarys.Bulary talap boýunça çeşme edip bileris ...
  Koprak oka
 • sns01
 • sns05
 • sns04