Hhli ölçeglerde HPMC reňk kapsulasy, gök öwüsýän reňk kapsulasy

Gysga düşündiriş:

HPMC ýöriteleşdirilen reňk kapsulasy(FDA DMF belgisi: 035449)
Kapsula nusgasyna ýa-da Pantone reňk belgisine esaslanyp reňk düzüň
Tebigy, sagdyn, wegetarian goşundylary üçin
Ösümlik gigroskopiki düzümi üçin amatly
Ölçegi: 000 # - 4 #


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dolduryş ukyby

Global dünýäde iň meşhur ululyk # 0, meselem, belli agyrlyk güýji 1g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 680mg.Specificörite agyrlyk güýji 0.8g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 544mg.Doldurmak prosesinde oňat ýerine ýetirmek üçin iň oňat doldurma kuwwaty, kapsulanyň ululygyny talap edýär.
Gaty köp poroşok doldursaňyz, kapsulanyň gulplanmadyk ýagdaýyna we mazmunyň syzmagyna ýol açar.Adatça, saglyk iýmitleriniň köpüsinde goşma tozanlar bolýar, şonuň üçin olaryň bölejikleri dürli ululykda bolýar.Şonuň üçin, doldurma kuwwaty standarty hökmünde 0.8g / cc-de belli agyrlyk güýjüni saýlamak has ygtybarlydyr.
Kapsula doldurmak mümkinçiligi tablisasy aşakdaky ýaly görkezilýär.Ölçegi # 000 iň uly kapsuladyr we doldurmak kuwwaty 1,35ml.Ölçeg # 4 iň kiçi kapsulamyz we doldurmak ukyby 0,21ml.Dürli ululykdaky kapsulalary doldurmak ukyby, kapsulanyň mazmunynyň dykyzlygyna baglydyr.Dykyzlygy has uly we poroşok has inçe bolanda, doldurma kuwwaty has uludyr.Dykyzlygy has kiçi we poroşok has uly bolanda, doldurmak kuwwaty has kiçi bolýar.

Gelatin capsule (1)

Aýratynlyk

HPMC kapsulalary Gidroksipropil Metilselulozadan öndürilýär we dünýäde “Gipromelloza” diýlip hem atlandyrylýar.
HPMC ösümlik sellýulozasyndan emele gelýär we wegetarianlar üçin ilkinji alternatiwalaryň biri boldy.Gidroksipropil Metilseluloza 2000-nji ýyllaryň başynda çyglylyga pes maddalar bilen durnukly polimer bolandygyny subut edip, meşhurlyga eýe boldy.Şeýle hem ortaça ýylylykdan we çyglylykdan has ýokary çydamlydyr.

Çig mal

HPMC-den ýasalan - Tebigy gök önüm çig mallary
HPMC hemmesi derman we goşundylar üçin giňden ulanylýan çig mal hökmünde ýazdy.Medeni ýa-da wegetarian zerurlygy bolan müşderilerimize laýyk gelýär
HPMC ösümlik kapsulasy, sosna agajynyň sellýulozasyndan emele gelen HPMC-den (Gidroksipropil Metilseluloza) ýasalýar.HPMC ABŞ-nyň FDA tarapyndan “Umuman howpsuz diýlip ykrar edilýär” (GRAS) hökmünde tassyklandy.ABŞ-nyň farmakopiýa (USP), Europeanewropa farmakopoeýa (EP) we ýapon farmakopoeýa (JP).

Spesifikasiýa

Gelatin capsule (3)

Üstünlik

1.Gigroskopiki we çyglylyga duýgur ingredient üçin pes çyglylyk.
Suwuň azlygy sebäpli (<7%) ösümlik kapsulalary gigroskopiki we çyglylyga duýgur maddalar üçin örän amatlydyr.Saglyk iýmitiniň ýa-da ösümlikleriň köp sanly tebigy düzümi, jelatin kapsulasyndan çyglylygy aňsatlyk bilen siňdirip biljek güýçli gigroskopiklige eýe bolup, aglomerasiýa, gatylaşmak we böleklere bölünmek ýaly çyglylyk hadysalaryna sebäp bolýar.
2. Doly we ýarym awtomat enjamlarda ajaýyp doldurma öndürijiligi.YQ ösümlik kapsulalary, ähli kapsulalary doldurýan maşynlarda ajaýyp işleýiş ukybyna eýe.
3. Hil durnuklylygy
YQ ösümlik kapsulalarynda haýwan belogy we ýag ýok;mikroblary köpeltmek we hiliň durnuklylygy üçin amatsyz.
4.Himiki durnuklylyk
YQ ösümlik kapsulalarynyň mazmuny bilen täsirleşmez;himiki durnuklylyk we biri-birine bagly reaksiýa ýok.
5.Allergen mugt, konserwatiw-erkin, tagam maskasy, BSE / TSE mugt, yssyz we tagamsyz

Gelatin capsule (2)

Şahadatnama

* NSF c-GMP, BRCGS, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, HALAL, DMF hasaba alyş


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns01
    • sns05
    • sns04